Säännöt

Islanninkoirat-Islandshundarna ry -yhdistyksen säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Islanninkoirat – Islandshundarna ja kotipaikka on Liminka.

2§ TARKOITUS

Yhdistys toimii Suomen Seurakoirayhdistys – Finlands Sällskapshundsförening ry:n sekä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n alaisuudessa islanninlammaskoiraharrastajien yhdistyksenä, toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää islanninlammaskoirajalostusta ja kasvattamista, rodun tunnetuksi tekemistä sekä käyttöominaisuuksien ja rotumääritelmän mukaisen ulkonäön kehittämistä.

Yhdistys voi vuosikokouksen päätöksellä liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyntäviin rekisteröityihin yhdistyksiin.

3§ KIELI

Yhdistyksen kieli on suomi.

4§ TOIMINTA

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

– valvomalla vaalimansa rodun jalostustyötä sekä antamalla jalostusneuvontaa jäsenilleen

– julkaisemalla vaalimansa rodun koe- ja näyttelytulokset sekä harjoittamalla muutakin rotunsa harrastusta elvyttävää ja kehittävää julkaisutoimintaa

– järjestämällä näyttelyitä ja kokeita

– seuraamalla kenneltoimintaa sekä erityisesti alaisensa rodun kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja. Yhdistys voi asian-mukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

5§ JÄSENYYS

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi tai ainaisjäseneksi yksityishenkilön tai rekisteröidyn yhdistyksen ja perhejäseneksi varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön. Kunniajäseneksi voi yhdistyskokous yksimielisen päätöksen perusteella kutsua sellaisen henkilön, joka on erikoisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Jokaisella 15-vuotta täyttäneellä, varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä tuomarijäseneksi suomalaisen ulkomuototuomarin, jolla on voimassaolevat arvosteluoikeudet islanninlammaskoirille. Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityishenkilön. Tuomari- ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

6 § JÄSENMAKSU

Varsinaisen jäsenen, perhejäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Jäsenyhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 1/10 varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta kutakin jäsenyhdistyksen maksavaa jäsentä kohden, kuitenkin enintään 25 kertainen varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun verrattuna. Ainaisjäsenen jäsenmaksu on kymmenkertainen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu kerran maksettuna. Tuomari- ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat. Yhdistykseen kuuluvalla islanninlammaskoirankasvattajalla on mahdollisuus ilmoittaa hallitukselle pennunostaja, tämän suostumuksella, yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttäväksi. Kasvattaja maksaa tällaisen varsinaisen jäsenen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka on muiden varsinaisten jäsenten jäsenmaksua pienempi. Pennunostajan varsinainen jäsenyys kestää yhden vuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä tällaisen jäsenyyden päättymisestä erottamispäätös.

7§ JÄSENEN EROAMINEN

Jos jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti tai erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä, jos yksikin hallituksen jäsen sitä toivoo, ja päätöksen puolelle on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Erotettu voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana siitä päivästä, jolloin se/hän on saanut tiedon päätöksestä. Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyskokouksessa. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden aikana eräpäivästä, katsotaan hänet eronneeksi

8§ TILIT

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 4 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ HALLINTOELIMET

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus ja yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyskokoukset.

10§ YHDISTYSKOKOUKSET JA KOKOUSEDUSTAJAT

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen yhdistyskokoukseen: syyskokoukseen syys-joulukuussa ja vuosikokoukseen helmi- toukokuussa.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen hallituksen kutsusta tai mikäli 1/3 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita. Kokouskutsu toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta ja kokouskutsun mukaan liitetään esityslista.

Kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenenä olevalla varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Yhdistyskokouksessa saa jäsen valtakirjalla edustaa kahta (2) poissaolevaa jäsentä, joka on antanut valtakirjan nimetylle yhdistyksen jäsenelle. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin 100 jäsentä kohti, kuitenkin vähintään yksi ja enintään 3 ääntä. Valtakirjassa on ilmoitettava jäsenyhdistyksen jäsenmäärä. 18 vuotta täyttäneellä kannatus- ja tuomarijäsenellä on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

11§ SYYSKOKOUSASIAT

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

2) Valitaan kokouksen virkailijat

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle

5) Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, 2 – 4 varajäsentä ja yhdistyksen edustajat Suomen Seurakoirayhdistys – Finlands Sällskapshundsförening ry:n kokouksiin

6) Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

7) Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista

8) Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

9) Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

12§ VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

2) Valitaan kokouksen virkailijat

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellisesta asemaa koskeva, tilin-päätökseen perustuva selostus

5) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7) Käsitellään hallituksen esittämät asiat ja kokouskutsussa mainitut asiat

13§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä, sekä 2-4 varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi niin, että kolmasosa hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arpomalla. Sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä asettaa määrättyjen tehtävien hoitoa varten työvaliokunnat, toimikunnat ja jaostot. Hallitus antaa työvaliokunnille, toimikunnille ja jaostoille ohjeet niiden käsiteltävistä asioista. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla. Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheenvuoro-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Jos joku varsinainen jäsen eroaa kesken hallituskauden tai hallituksen kokouksissa ei ole riittävästi osallistujia kutsutaan varajäsen kokoukseen mukaan äänioikeudella. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätetään varajäsenten kokoukseen kutsumisjärjestys. Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

14§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista.

Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyskokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyksen päätökset. Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

15§ SÄÄNTÖJEN MUUTOS

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosi- tai syyskokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiseksi vaaditaan 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

16§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toinen on oltava joko vuosi- tai syyskokous. Purkamispäätöksen kummassakin kokouksessa on saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat jollekin islanninlammaskoira-asioita harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n alaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:lle.

17§ YHDISTYSLAKI

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä

18§ LUOTTAMUSTOIMESTA EROTTAMINEN

Jos jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen tai sen jäsenten toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti tai erotettu Islanninkoirat ry:stä on yhdistyksen hallituksella tai yhdistyskokouksella oikeus erottaa jäsen luottamustoimestaan niin, että erottamisen tekee aina se, joka hänet on luottamustoimeen nimennyt. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä, jos yksikin hallituksen tai yhdistyskokouksen jäsen sitä toivoo, ja päätöksen puolelle on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Erotettu voi vedota yhdistyskokoukseen hallituksen päätöksestä 30 päivän aikana siitä päivästä, jolloin se/hän on saanut tiedon päätöksestä. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyskokouksessa.